ÅRSMÖTE 2019

RFSL Linköpings årsmöte kommer i år att äga rum lördag 2/3 2019 klockan 14:00 i våra lokaler på Nygatan 58. Under tiden blir det även tårtkalas!

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om årsmötet är stadgaenligt utlyst.
 4. Val av årsmötespresidium.
  a) Mötesordförande.
  b) Mötessekreterare.
  c) Val av protokolljusterare.
  d) Val av rösträknare.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
  a) Verksamhetsberättelse 2017.
  b) Ekonomisk berättelse 2017.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Propositioner.
 11. Motioner.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budgeten för verksamhetsåret 2018.
  a) Verksamhetsplan 2018.
  b) Budget 2018.
 13. Val.
  a) Styrelse
  i) Fastställande av mandatperiod och antal ledarmöter i styrelsen.
  ii) Ordförande.
  iii) Kassör.
  iv ) Övriga ordinarie ledamöter.
  v) Ersättare.
  b) Kongressombud.
  c) Valberedning.
  d) Revisorer.
  e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda.
 14. Övriga frågor (ej besltusfrågor).
 15. Mötets avslutande.

Vi beräknar att mötet kommer att vara i ungefär en och en halv timme, till 15:30.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i lokalen.

Välkomna!